Tankar kring ett medborgarråd.

Jag skrev ju i bloggen förra helgen att jag funderat lite på det här med medborgardialogen och närdemokrati då jag tog en skidtur. Det ledde vidare till att det vore bra om vi hade nått slags forum eller kanal för våra frågor, funderingar och hur saker kunde fungera bättre här i gamla Gnarps Sockens område. Som i sin tur förde tanken till ett medborgarråd och hur det kunde organiseras. Det finns många lokala frågor. VA-områden, vindkraft, framtida tågstopp, kollektivtrafik, cykelvägar, tillgång på bostäder och tomter, äldrevård, utveckling av kusten mm där vi innevånare i Gnarp har egna idéer och åsikter. Sen har vi de yttre omständigheterna Kommunens minskade innevånarantal och sämre skattekraft, en pågånde regionaliseringen av landet som utökas och ändras till än större enheter 2015. Dvs det finns många frågor men oxå många möjligheter.


Hur skulle då ett medborgarråd kunna se ut? Ja om ett medborgarråd för Gnarp och de omkringliggande byarna skulle förverkligas skulle ju inte ha någon real makt. Vi skulle kunna komma överens om tagen i en fråga och gemensamt kunna yttra oss för föreningsmedlemmarnas räkning. Och på det sättet bli vägledande i beslut. Och också arbeta fram egna lösningar som kunde bli till medborgarförslag. Men ännu viktigare är just dialogen mellan människor och vad det kan innebära för utvecklingen.


Jag tar ett exempel: I samband med föreningsrådsträffarna kom många Gnarpsföreningar tillsammans. Då blev det klart för oss vad väldigt många som inte känner varandra här. En av klubbarna vädrade sina behov av en för dom i verksamheten nödvändig gräsklippare och hur dom skulle lösa det problemet när den gamla inte gick att reparera. Inga problem sa en annan förening vi har en klippare över. Så ordnade det sig med den saken. Och allt berodde på att det skapades en chans att mötas.


När människor träffas kan de mest fantastiska saker hända.:) Hur skulle det då kunna fungera. Intresserade (framtida medlemmar) väljer en styrelse eller ett utskott med 3-5 personer som ser till att samla medlemmarna till medlemsmöten 2-3 gånger per/år ett slags "rådslag". Medlemmarna nätverkar så deras kompetenser kommer till användning där de bäst behövs. Grupper kan bildas i olika frågor. Nätverket är i det här fallet lika viktigt som styrelsen då den mer blir ett bollplank mellan grupper och kallar samman till möten.


Har det gjorts sånna här försök någonannanstans? Ja 2006 tillsatte regeringen pengar till att arbeta just med medborgardialogen och utveckla närdemmokratin. Fem kommuner valdes ut eller nappade. Hudiksvall var en av kommunerna och där sattes medborgarråden upp i kommunal regi. Jag vet inte hur det fungerade då projektet avslutades 2010. Visst vore det väl bra att få med kommunen på ett hörn, det skulle bli lite mer officiellt då. Men ändå är det viktigaste att vi hittar platser för dialog, för det är då utveckling sker. Och ett bra lösning vore att kunna adjungera en kommunrepresentant till de allmänna mötena.


Nu är ju det här bara mina tankar och en modell för hur det skulle kunna fungera. Jag hade tänkt mig att medborgarrådet skulle ha formen av en ideel förening. Det här kan vara en bra ide om verksamheten läggs på en rimlig nivå. Och det vill till att några har ett stort samhällsengagemang och lägger ner rätt mycket tid.
Om du tycker det låter spännande kan du skicka ett mail till mig så lägger jag upp en kontaktlista ajengstrom@hotmail.com. Jag lägger också ut en exempelstadgar hur det skulle kunna se ut här nere. På Irland och i Skottland är det vanligt med medborgarråd som i Syd Amerika. I Skottland kallas råden för community councils.
Jag tror att Gnarp Community Councils (GCC) skulle låta bra i den framtida storregionen.:)


Ett utdrag ur dokumentet Vi bryr oss om Umeå "Social Hållbarhet i ett växande Umeå säger..."

Community Counsils modellen – Medborgarråd i praktiken
Chefsforum besökte hösten 2005 Glasgow där man arbetar med frivilliga
medborgarråd med förankring i lokalsamhället som en del av
ledningsstrukturen i kommunen. Community Counsils/medborgarråden utgör
komplement till den kommunala ledningen med en rådgivande funktion.
Medborgarråden får ta del av och yttra sig över förslag som rör hela eller delar
av kommunen. Huvudsyftet med Community Counsils är att säkra, samordna
och ge uttrycksmöjligheter för en bred syn från medborgarna inom givna
ramar.

Länk:http://www.umea.se/download/18.23e5930b109013c99117fff12541/Social+h%C3%A5llbarhet+i+ett+v%C3%A4xande+Ume%C3%A5+1.0.pdf


//Kröpen


Stadgar för Gnarps Medborgarråd  Ideella förening

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Gnarps Medborgarråd Ideella förening”.
§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att bidra till en bestående utveckling i Nordanstigs kommun, Gnarp med omkringliggande byar. Främja medborgardialogen och utveckla närdemokratin.

§ 3 Gnarps medborgarråd vill tillvarata föreningsmedlemmarnas förslag och intressen. Och genom en dialog med medborgare, kommun, näringsliv och andra instanser kunna jobba fram och ge förslag på goda idéer och samhällslösningar. Samt delta i sjösättningen av lokala projekt som främjar bygden.

§ 4 Föreningen har sitt säte i Gnarp i Nordanstigs kommun,Gävleborgs län.

§ 5 Föreningen är öppen för alla folkbokförda i Gnarps postnummerområde 82077 och som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 6 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för föreningens skulder.

§ 7 Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 8 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i april. Kallelse till sammanträde skall utgå minst en vecka i förväg och ske genom annonsering.

§ 9 Styrelsen består av minst tre ledamöter. Ordförande väljes av årsmötet + övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 10 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 11 Vid varje årsmöte utses en revisorer samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 12 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

§ 13 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 14 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till ideell föreningsverksamhet i Gnarps Postnummerområde.

 

2011-04-01

..............................................................................   Ordförande

 


Årsmöte Ridklubben

Den 20/2 är det årsmöte på ridklubben. Några platser i styrelsen behöver tillsättas. Kontakta Helen, Veronica eller mig i valberedningen om du är intresserad eller har tips på någon bra kandidat.

Godmorgon.Godmorgon. Den här horisonten gör mig så hoppfullt glad.
Tur till Åstjärn och tankar om närdemokrati.

Tog vinterns första tur till Åstjärn idag. Lämplig temperatur och en lite blyg sol som tittade fram. Jag började med en lov ner till ån för att kolla efter min ev utterkompis. Men när han inte var hemma fortsatte jag upp emot skogarna. Tänkarna idag gick till olika former av närdemokrati. 2006 tillsatte regeringen pengar för utveckling av närdemokrati. Några kommuner sökte pengar för arbete och utvärdering bla Hudiksvall där arbetet nu avslutats. Men ska en ort som exempelvis våran klara sig och utvecklas i tider av kommuners sämre ekonomi och en ökad regionalisering vill det till att medborgare engagemanget är bra. Egentligen har vi bara två möjligheter till utveckling här hemma. Sånt vi kan göra tillsammans i föreningar, nätverk och att kunna uppmuntra företag och privat personer till investeringar för att på så sätt få utveckling. Vi behöver helt klart fler boenden. Både villor och hyreslägenheter för att kunna växa. På 70-talet anlade kommunen tomter och lokala företag satte upp villor. Frågan är hur vi skulle kunna få en sån utveckling idag. Speciellt som nybyggda hus marknadsvärde inte kommer upp i byggkostnaden. Men varför inte. Kanske kan någon privat aktör frigöra tomter i närområdet. Och med nya E4 kommer restiden att förkortas avsevärt till Sundsvall och det i sin tur kunde innebära att villapriserna ökar. Ska vi få utveckling i Gnarp så är vi nog till stor del hänvisad till kapitalismen och naturligtvis som alltid till kooperativa lösningar.

Åter till tankarna om närdemokrati. Ett Gnarps Medborgarråd med ett tillhörande medborgarutskott kunde kanske vara en bra modell att tillvarata våra intressen. Åter till skidåkningen. Jäklar vad det gick undan på hem vägen.:)Två glada tanter på spark på väg upp mot tjärnen. En gammal farbror på skidor ligger bakom.Vägen är uppbruten i vinter. Perfekt för travhäst träning.På tjärnen träffade jag tre glada fiskare. Besökte oxå badplatsen. Det känns lite avlägset med ett dopp. Men hipp happ ska jag i.På väg hem. Solen var som sagt var blyg. Men molnen var vackra.

Gnarpsidrotten.

Jag har ju en litet idrottsblogg med tillhörande kollektiv som jag har valt att kalla för Gnarpsidrotten. Där har jag försökt att samla in länkar från Gnarps föreningarna och även föreningar i grannbyar. Bokningen till idrottsanläggningarna och de klubbar som driver dem finns oxå där. + Att ungdomsfonden oxå fick en egen sida där. Vill du skriva där kan du få ett eget login. Det finns några medlemmar idag. Maila mig på ajengstrom@hotmail.com eller på gnarpsidrotten@hotmail.se En önskedröm vore att kunna ordna lite motions aktiviteter och serier i div sporter. Ex pingis. Gnarpsrunadan på cykel i höstas är ju en bra aktivitet. Dvs som gamla Korpen men på vårt eget lilla sätt.:) Kanske kunde vi i slutändan få till ett gemensamt kansli under verksamheten. Ett samverkans projekt mellan Gnarpsföreningarna under föreningsrådet skulle vara kul. Adress till sidan: www.gnarpsidrotten.blogspot.com

Mid Sweden Swap 2011.

Lördagen den 26 februari är det dax för Mid Sweden Swap på Gnarpsviljan. Prylmarknaden för entusiastfordon. Kom och sälj det du inte behöver längre eller gör fynd bland alla säljare. Beräknad starttid 10.00. För bokning av säljbord kontakta Janne 070-240 77 60 eller Erik 070-544 98 92 Pris per bord 50 kronor.Bilden är hämtad från fjolårets välbesökta evenemang.Fredags funderingen.

 Om Törnman varit Nordanstigsbo. Undrar.........?

Mid Sweden Swap 2011.

Lördagen den 26 februari är det dax för Mid Sweden Swap på Gnarpsviljan. Prylmarknaden för entusiastfordon. Kom och sälj det du inte behöver längre eller gör fynd bland alla säljare. Beräknad starttid 10.00. För bokning av säljbord kontakta Janne 070-240 77 60 eller Erik 070-544 98 92 Pris per bord 50 kronor.

 Bilden är hämtad från fjolårets välbesökta evenemang.Fiskepremiär på Herrgårdstjärn.


Vårens tider i Gnarpsviljan.

Nu är vårens tider i Gnarpsviljan inlaga på Gnarpsidrotten. Du hittar dom under tider i länkmenyn.
Adress: http://gnarpsidrotten.blogspot.com/

TrettondagsaftonSnön fortsätter rasa ner över countyt. Vi hann väl i princip få undan efter förra svängen innan det är dax igen. Hursomhelst skönt med lite helg igen. Trettondagsafton i bästa Shakespeare stil. För oss som är ledig på fredag är det här Julens topphelg med flest lediga dagar. Annars har året börjat lugnt. Politiskt är det fortfarande ett slags dödläge samtidigt som det rullat igång. Pingisen stampar igång och Fanny har tränat två kvällar hoppning den här veckan. Tjejerna eller Carina mest kom på för några dagar sen att jag börjat likna den här mannen. Vet inte om jag ska känna mig hedrad eller.... Samt att jag ärvt mormors små ögon.:)

Tja gubbat till mig har jag nog gjort, det erkänner jag. Men det är mycket som är roligt oxå. För roligt till och med. Här är en bild från en sammanställning av verk i en artikel under namnet The Art of Warefare. Både frän och rätt förskräcklig samtidigt. Natur möter antinatur. Här är länken till fler av bilderna. http://www.huffingtonpost.com/kisa-lala/the-art-of-warfare_b_803383.html 

I morgon ska jag försöka komma ut och leta utterfatt som mormor skulle ha sagt.


På 9000 meter och på väg ner igen.
Ja då är vi äntligen på rätt sida om riten och det börjar sakta ljusna om dagarna. Men vi har en låååång väg att gå innan det hyfsar till sig. Vintern kan ibland kännas som en långsam klättring till toppen och sen lika långsamt ner igen. Ett slags uthållighetsprov. Första dan på cykeln efter nyår. Känndes väl så där, lite knögglig väg bara. Hoppas vi slipper den värsta kylan. Ridningen körde oxå igång ikväll. Fanny hoppade för Pia på klubben. Massor av glada ekipage var med. Det är väl skönt för tjejerna att komma igång efter helgerna. Transporten, ja den var en saga för sig. Helt nedisad och insnöad. När vi äntligen fick fram den var både drag och dragkrok full i is. Bäst som jag stod där i ett tafatt försök att tina upp den med ett värmeljus kom Sven-Erik förbi och räddade mig med en gasolbrännare annars hade jag säkert stått där än. På tal om infrusen. Undrar om det blir några fler resor i bilen som står i snödrivan i Åkne. Skulle inte tro det.:)Nu är det bara en dag kvar att jobba sen är det helg igen, skönt. Då hinner det bli än lite ljusare. Ni vet väl? Till trettondan ljusnar det ett tuppfjät och till tjugondan häst och lass.

//Kröpen


Fiskepremiär på Herrgårdstjärn


Människans möjlighet till utveckling.

Tycker du att vi går mot ett allt liberalare samhälle. Och gillar tänken på att alla ska ha samma möjligheter. Jag vill att en fri människa ska kunna utvecklas och få utlopp för sin kreativitet utan att hålla sig tillbaka och ändå ska det finnas ett fungerande samhälle som skyddar individen där bakom. Har länge funderat på det här med den nya gymnasiereformen och utbildningar som inte är högskolegrundande. Titta på det här. Tre avsnitt och fundera lite på vart vi eventuellt är på väg. Intervjun har några år på nacken men den är högst aktuell.


 

RSS 2.0